Všeobecné obchodní podmínky
SVĚT ZDRAVÍ ČESKÁ REPUBLIKA

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu nutričního a kondičního poradenství Svět zdraví (dále jen „Program Svět zdraví“).

1.2. Majitelem a provozovatelem Programu Svět zdraví je společnost SUNKINS a.s., se sídlem Praha 2, Americká 579/17, PSČ 120 00, IČ: 27862267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11595 (dále jen „SUNKINS a.s.“). Poskytovatelem služeb v rámci Programu Svět zdraví je buď přímo SUNKINS a.s., nebo některý z jejích partnerů, který provozuje poradnu Svět zdraví, prostřednictvím které čerpáte služby. SUNKINS a.s. a její partneři provozující poradny Svět zdraví se dále společně označují jako „Poskytovatelé“).

1.3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí program odborné terapie a péče a další služby, které Poskytovatelé nabízejí v rámci Programu Svět zdraví; ustanovení čl. 2.9 není dotčeno. Službou se rozumí i zpřístupňování tematických audiovizuálních děl (videí) Poskytovatelem klientům v rámci Programu Svět zdraví, a to online nebo jiným obdobným způsobem (dále jen „Audiovizuální Služby“).

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb, a dále pro úkony, které u Poskytovatele absolvujete před vlastním vznikem smluvního vztahu (čl. 2.1), např. pro úvodní (vstupní) konzultaci.

2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem objednávky Služby (dále jen „Objednávka“) a jejím přijetím Poskytovatelem (Poskytovatelé mají k dispozici objednávkové tiskopisy, které předkládají klientům k podpisu). Uzavření smluvního vztahu může být jménem a na účet bezprostředního Poskytovatele Služeb zprostředkováno jiným Poskytovatelem (dále jen „Zprostředkující Poskytovatel“). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat vám objednané Služby a vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Odkazuje-li tiskopis Objednávky na program Komplexní nutriční typologie, rozumí se tím celý program odborné terapie a péče a další Služby, které jsou předmětem Programu Svět zdraví.

2.3. Máte nárok obdržet stejnopis Objednávky potvrzený Poskytovatelem, případně za Poskytovatele Zprostředkujícím Poskytovatelem. Pokud z jakéhokoli důvodu nebyla vyhotovena písemná Objednávka ani smlouva, máte nárok obdržet od Poskytovatele potvrzení, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, jakost, cenu za provedení Služby a termín plnění.

2.4. Před podpisem Objednávky si nechte od pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele zevrubně vysvětlit, v čem Služba spočívá, co zahrnuje a jaká je její cena. Dotažte se na všechny okolnosti, které pro vás mají význam. Pokud máte jakékoli nejasnosti, Objednávku nepodepisujte.

2.5. Pracovník Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele je oprávněn požádat vás o identifikační doklad k ověření vaší totožnosti.

2.6. Poskytovatel není povinen přijmout vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek vám mají být Služby poskytovány nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.7. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.8. Vezměte, prosím, v úvahu, že Služby Programu Svět zdraví nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele.

2.9. Službou ve smyslu těchto Obchodních podmínek nejsou výkony, které nečerpáte od Poskytovatele, ale od třetích subjektů, byť může jít o výkony, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkony“). Podmiňujícími výkony jsou zejména výkony, které spočívají ve zdravotní diagnostice nebo odběrech biologického materiálu a jejich zdravotním vyhodnocení, a další zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zdravotní služby“). Nedohodnete-li se s Poskytovatelem jinak, zajistí Poskytovatel Podmiňující výkony prostřednictvím oprávněného poskytovatele s tím, že Poskytovatel vystupuje jako zprostředkovatel a uhradí za vás cenu poskytnutí Podmiňujících výkonů (a to z ceny Služeb podle čl. 4); součástí Služeb je zajištění poskytnutí Podmiňujících výkonů. Poskytoval je povinen zajistit, aby Podmiňující výkony byly poskytnuty v rámci podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (včetně předčasného ukončení poskytování Podmiňujících výkonů, dojde-li k odstoupení od poskytování Služeb nebo jinému předčasnému ukončení poskytování Služeb). Mají-li Podmiňující výkony charakter Zdravotních služeb, musí být jejich poskytovatel oprávněným poskytovatelem ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Dohodnete-li si s Poskytovatelem, že si Podmiňující výkony zajistíte samostatně, nemáte nárok na slevu z ceny Služeb, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

2.10. Pokud dojde v rámci Programu Svět zdraví ke změně Poskytovatele, který provozuje poradnu Svět zdraví, prostřednictvím které čerpáte Služby, souhlasíte s tím, aby váš smluvní vztah (všechna dosud nesplněná práva a povinnosti, včetně oprávnění k nakládání s vašimi osobními údaji v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami) byl převeden na nového Poskytovatele, který bude provozovat předmětnou poradnu. Převod smluvního vztahu na nového Poskytovatele nabývá účinnosti dnem, kdy vám bude tato skutečnost oznámena.

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat vám Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele a Zprostředkujícího Poskytovatele jsou povinni vůči vám jednat v souladu se základními hodnotami Programu Svět zdraví, které jsou dostupné v poradnách Svět zdraví.

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a v případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu (např. Služba Komplexní nutriční typologie), dostavovat se na předepsané konzultace a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Ačkoli vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. K řádnému čerpání Služeb může být nezbytné, abyste si prostřednictvím Poskytovatele zřídili online uživatelský účet v elektronickém rozhraní Programu Svět zdraví a abyste za tím účelem po celou dobu čerpání Služeb disponovali platnou adresou elektronické pošty. K uživatelskému účtu se budete přihlašovat pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto přístupové údaje jste povinni udržovat v tajnosti; Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití na uživatelské straně.

3.5. Audiovizuální díla, která jsou předmětem Audiovizuálních Služeb, máte právo využívat ke své osobní potřebě v souladu s účelem, ke kterému jsou určena (např. jako instruktáž pro cvičební a tréninkové aktivity), a způsobem, kterým vám jsou zpřístupňována (např. formou online Streamu). Je zakázáno audiovizuální díla kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat.

3.6. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost nebo porušovat své povinnosti při čerpání Služeb, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

3.7. Bylo-li poskytování Služeb ujednáno na určitý počet měsíců, počítá se délka poskytování Služeb od data ujednání poskytování Služeb do korespondujícího data příslušného následujícího kalendářního měsíce. Není-li v následujícím kalendářním měsíci takové datum, platí, že posledním dnem poskytování Služeb je poslední den daného kalendářního měsíce. Stejným způsobem se určí měsíční období pro účely čl. 4.4.1.

3.8. Jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s vaší Objednávkou (čl. 4.4).

3.9. V případě Audiovizuálních Služeb máte – kromě nároku podle čl. 3.8 – dále nárok odstoupit od ujednání o jejich poskytování (čl. 2.1), a to ve zkušební lhůtě 10 dnů ode dne, kdy vám budou elektronickou cestou zaslány nebo jiným způsobem předány přístupové údaje nezbytné k využití Audiovizuálních Služeb (typicky uživatelské jméno a heslo do online aplikace Můj Svět zdraví), a v případě, že přístupové údaje nemají být předány, pak ode dne, kdy došlo k ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb. Odstoupení se musí stát písemně a musí být doručeno ve stanovené lhůtě Poskytovateli, případně sepsáno s Poskytovatelem. K odstoupení může dojít bez udání důvodu.

4. CENA SLUŽEB

4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpáte Služby, aniž byste podepsali Objednávku, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době zahájení poskytování Služeb.

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při předání Objednávky Poskytovateli platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (v hotovosti, platební kartou apod.). Dohodli-li jste se s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele.

4.3. V ceně Služeb nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou Podmiňujícími výkony, a zboží, které Poskytovatel distribuuje, ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určité zboží je v ceně zahrnuto. Poskytovatel vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

4.4. Není-li dále stanoveno jinak (čl. 4.5), pokud dojde k odstoupení od poskytování Služeb nebo k jinému předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo ujednáním stran, máte nárok na vrácení uhrazené ceny nevyčerpaných Služeb. Cena nevyčerpaných Služeb se stanoví na základě následujícího výchozího ceníku (dále jen „Výchozí ceník“):

4.4.1. Poskytovatel má nárok na cenu programu péče a terapie vypočtenou z cenového pásma Výchozího ceníku o jeden stupeň nižšího, než je cenové pásmo odpovídající délce programu, kterou jste si objednali, a to tak, že cena programu péče a terapie se vydělí počtem měsíců, pro který je dané cenové pásmo určeno, a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru a vynásobí počtem měsíců, po který vám byly Služby skutečně poskytovány; bere se v úvahu každé započaté měsíční období poskytování Služeb. V případě prvního cenového pásma se ustanovení předchozí věty neuplatní a vychází se z tohoto cenového pásma.

4.4.2. Pokud jde o vouchery na čerpání zboží či služeb, má Poskytovatel nárok na cenu vyčerpaného zboží a služeb podle svého ceníku platného v době čerpání.

4.4.3. Poskytovatel má nárok na cenu za poskytování Audiovizuálních služeb – cvičebních videí (byla-li tato Služba objednána), která se vypočte obdobně podle čl. 4.4.1.

4.4.4. Pokud jde o vyčerpané Služby neuvedené v čl. 4.4.1 – 4.4.3, Poskytovatel má nárok na cenu Služeb stanovenou ve Výchozím ceníku. Jedná-li se o Služby, které nejsou uvedeny ve Výchozím ceníku, má Poskytovatel nárok na jejich obvyklou cenu ve smyslu právních předpisů o cenách.

4.4.5. Bez ohledu na pravidla stanovená výše, Poskytovatel má nárok nejméně na 10 % z úhrnné sjednané ceny Služeb; tato částka pokrývá náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s vaší Objednávkou.

Cena nevyčerpaných Služeb je kladným rozdílem mezi sjednanou cenou Služeb a úhrnem cen, na které má Poskytovatel nárok podle uvedených pravidel. Ceny podle Výchozího ceníku se použijí i tehdy, jsou-li Služby poskytovány se slevou; nicméně dochází-li k ukončení smluvního vztahu pro platné odstoupení z vaší strany (zejména v důsledku vad poskytovaných Služeb), zohlední se sleva alikvotně v ceně, na kterou má Poskytovatel nárok, a Poskytovatel dále nemá nárok podle čl. 4.4.5.

4.5. Dojde-li k účinnému odstoupení od ujednání o poskytování Audiovizuálních Služeb podle čl. 3.9, zaniká nárok Poskytovatele na cenu za poskytování Audiovizuálních Služeb a máte nárok na vrácení celé částky, kterou jste za poskytování těchto Služeb uhradili (ustanovení čl. 4.4 se neuplatní).

4.6. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemáte nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu, jestliže jste se svévolně nedostavovali na schůzky u Poskytovatele).

4.7. Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, udělujete nám tím souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

5. REKLAMACE

5.1. Vůči Poskytovateli, který vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to v kterékoli poradně Svět zdraví, kterou daný Poskytovatel (tzn. SUNKINS a.s. nebo ten který její partner) provozuje, nebo v jeho sídle. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele nebo Zprostředkujícího Poskytovatele. V poradně Svět zdraví může být Reklamace učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze Reklamaci zaslat písemně na adresu poradny Svět zdraví, ve které lze učinit Reklamaci, nebo na adresu sídla Poskytovatele anebo elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele.

5.2. Poskytovatel s vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 6.10. Máte právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

5.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Poskytovatelem nedohodnete na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

5.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu vás o tom informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasíte-li s vyřízením Reklamace, jste oprávněni požádat SUNKINS a.s. o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese reklamace@svet-zdravi.cz. SUNKINS a.s. si v takovém případě vyžádá od Poskytovatele reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve Poskytovatele, aby zjednal nápravu, a podá vám o tom zprávu; v opačném případě vás SUNKINS a.s. vyrozumí, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí SUNKINS a.s. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena vaše žádost. Přezkumné řízení podle tohoto čl. 5.5 představuje fakultativní postup, který můžete, ale nemusíte využít; nevyužijete-li ho, nemá to žádný vliv na vaše práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

6. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Vystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, která vám dává čl. 5) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupujete-li vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah vašich práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 5 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupujete tehdy, nejednáte-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Poskytovatel odpovídá, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby čerpáte, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednáte, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které jste očekávali s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při čerpání.

6.4. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámíte-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

6.5. Požádáte-li o to, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se o zboží, které je součástí Služeb, má Poskytovatel povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce zboží. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že vaše další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

6.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, můžete požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, můžete požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

6.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte rovněž právo odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

6.8. Neodstoupíte-li od smluvního vztahu nebo neuplatníte-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že vám Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.9. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před čerpáním Služeb věděli, že Služby mají vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

6.10. Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí vám Poskytovatel v písemné formě, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požadujete, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

6.11. Dochází-li v rámci poskytování Služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „čerpání Služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li to povaha koupě, máte právo, aby zboží bylo před vámi překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Má-li zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Poskytovatel vás upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, máte místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

7.1. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami. Za účelem vedení evidence klientů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Za účelem vstupní diagnostiky, biochemického vyšetření, vypracování Komplexní nutriční typologie a dalších Služeb, které jste si objednali, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o vašem zdravotním stavu a fyziologii, které Poskytovateli nebo jím pověřené osobě sdělíte nebo které Poskytovatel nebo jím pověřená osoba zjistí vyšetřením.

7.2. Zprostředkovává-li Poskytovatel poskytnutí Podmiňujících výkonů ve smyslu čl. 2.9, souhlasíte, že Poskytovatel a poskytovatel Podmiňujících výkonů budou spolu přímo komunikovat vaše osobní údaje (včetně údajů o zdravotním stavu), které poskytnete některému z nich a které jsou nezbytné k poskytnutí Podmiňujících výkonů, a dále výstupy poskytnutí Podmiňujících výkonů (např. laboratorní výsledky), a to za účelem řádného poskytnutí Služeb a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

7.3. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat po celou dobu, kdy vám poskytuje Služby (kdy vám zpřístupňuje audiovizuální díla), a dále po dobu do uplynutí příslušných reklamačních, prekluzivních a promlčecích lhůt, které se váží k závazkům v souvislosti s poskytovanými Službami, a to pouze za účelem uvedeným v čl. 7.1. Poskytovatel je oprávněn využít vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické, vědecké a vzdělávací účely. Vezměte prosím na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb.

7.4. Poskytovatel zpřístupní vaše osobní údaje společnosti SUNKINS a.s., a to především elektronicky v rámci centrálního informačního systému Programu Svět zdraví. Vzhledem k tomu, že SUNKINS a.s. je provozovatelem Programu Svět zdraví a zajišťuje v jeho rámci v zájmu klientů samostatně určité činnosti (např. dohled nad činností poskytovatelů, přezkoumání reklamací apod.), považuje se za dalšího správce vašich osobních údajů; SUNKINS a.s. bude nakládat s vašimi osobními údaji pouze za účelem splnění svých smluvních úkolů v rámci Programu Svět zdraví, a to nikoli v rozsahu větším, než je oprávněn Poskytovatel. Svá oprávnění v souvislosti s osobními údaji podle těchto Obchodních podmínek jste oprávněni vykonávat vůči Poskytovateli i SUNKINS a.s.; tím nejsou dotčena případná další oprávnění, která vám dávají právní předpisy.

7.5. Poskytovatel i SUNKINS a.s. jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje za pomocí svých smluvních partnerů, kteří pro ně zajišťují poskytování určité součásti Služeb (Zprostředkující Poskytovatel, poskytovatel IT služeb apod.); smluvní partner je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje pouze v rámci úkolů, které plní při poskytování Služeb, a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

7.6. Máte právo být seznámeni s tím, kterým osobám byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

7.7. Poskytovatel a SUNKINS a.s. jsou oprávněni využít vaše kontaktní údaje za účelem nabídky služeb obdobných těm, respektive souvisejících s těmi, které jste si objednali (oprávněné zájmy Poskytovatele a SUNKINS a.s.). Máte právo takové využití svých kontaktních údajů kdykoli odmítnout sdělením Poskytovateli nebo SUNKINS a.s. anebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

7.8. Poskytovatel a další osoby zpracovávající osobní údaje jsou povinni důsledně zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud povinná osoba využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, která vůči vám má, postupem stanoveným zákonem. Povinná osoba je oprávněna sdělit vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami.

7.9. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je vám správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašich práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za správce plnit zpracovatel osobních údajů.

7.10. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo jeho zpracovatel provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní správce nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených právním předpisem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

8. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Jste-li spotřebitelem (čl. 6.1), informujeme vás tímto, že máte nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi vámi a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči vám.

9.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

9.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

9.5. Tyto Obchodní podmínky je možné kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách Programu Svět zdraví. Změny, respektive nové znění Obchodních podmínek jsou závazné pouze pro ujednání o poskytování Služeb, které byly učiněny po zveřejnění změn, respektive nového znění Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách Programu Svět zdraví.

9.6. Oficiální internetové stránky Programu Svět zdraví jsou: www.svet-zdravi.cz

9.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 1. 2018

V Praze dne 25. 1. 2018

SUNKINS a.s.

Svět zdraví v číslech

462 579
zhubnutých kilogramů
93
poraden
214
specialistů